Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op elke locatie een lokale cliëntenraad. De lokale raden bundelen hun krachten in een gezamenlijke cliëntenraad. De wettelijke cliëntenmedezeggenschap wordt door deze gezamenlijke raad uitgeoefend. De vertegenwoordiging van de locaties is gelijk verdeeld in drie leden van Davidshof en drie leden van Wervershof. De leden zorgen dat zij op de hoogte zijn van de binnen de locatie spelende zaken en brengen deze in, in de gezamenlijke raad zodat er besluiten kunnen worden genomen en adviezen gegeven die waar mogelijk voor de hele organisatie gelden. De cliëntenraad wordt ondersteund in de uitvoering van haar taken door een ambtelijk secretaris.

De cliëntenraad is het formele medezeggenschapsorgaan voor het Gasthuis en zij behartigt de belangen van cliënten in onze organisatie zowel op niveau van locatie als niveau van stichting. De positie en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad heeft een belangrijke positie in ons Gasthuis. De Cliëntenraad participeert in meningsvorming en beleidsontwikkeling en heeft het recht om het bestuur te adviseren, gevraagd en ongevraagd. Over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen zal het bestuur de cliëntenraad altijd raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegdheden; het verzwaard adviesrecht. In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van de cliënten en familie.
De notulen worden in verkorte vorm gepubliceerd in het maandelijks huisblad De Verbinding.

Heeft u vragen over of aan de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@pietersenbloklands.nl

Cliëntenraad Davidshof & Wervershof
Cliënten en bewoners kunnen invloed uitoefen op de zorg en dienstverlening in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis via de cliëntenraad.

Wettelijke regeling
De medezeggenschap in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De belangrijkste rechten van de cliëntenraad  lees u hier.

Zes leden
De cliëntenraad bestaat uit zes leden (bewoners en/of vertegenwoordigers van bewoners). Er zijn drie afgevaardigden van de locatie Davidshof en drie afgevaardigden van de locatie Wervershof.

Gesprekspartner bestuurder
De cliëntenraad is de gesprekspartner voor bestuurder en management en adviseert gevraagd en ongevraagd over alle onderwerpen die voor cliënten en bewoners van belang zijn.

Commissies
De cliëntenraad vergadert 5 keer per jaar. Leden van de cliëntenraad hebben zitting in 2 commissies.

  •   Financiële commissie
  •   Facilitaire commissie

De commissies adviseren de cliëntenraad in de formele besluitvorming aan bestuurder en management.

Leden Cliëntenraad

Mieke Peels (voorzitter)

Chris Steijger (secretaris en vice voorzitter)

Bauke Zeilstra (bestuurslid)

Sienette Jipping (bestuurslid)

Annemiek Brumsteede (bestuurslid)

Hans Kieft (bestuurslid)