Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een kleinschalige organisatie met twee locaties in Amersfoort. Het Gasthuis heeft daarmee korte communicatielijnen, is wendbaar en heeft een klantgerichte focus, dat is onze kracht. De overhead van het Gasthuis is klein zodat zoveel mogelijk middelen beschikbaar zijn voor wonen en zorgverlening voor de bewoners/cliënten. De algemene functies op het gebied van bestuur, financiën, planning & control, personeelszaken en kwaliteit zijn zelfstandig binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis georganiseerd of zijn in samenwerking met partners ingericht.

Het Gasthuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eemland onder nummer 41190614. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 805689217. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over ANBI-instellingen. Het bestuursverslag vindt u hier.

Download hier het ANBI formulier van St. Pieters en Bloklands Gasthuis.


Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer. A. Vermaase.  Het correspondentieadres van het Bestuur is:
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis
T.a.v. Raad van Bestuur
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort

Vanaf 2 november 2020 vult de heer A.G.J. Vermaase als interim bestuurder tijdelijk de functie van bestuurder in. Het bovenstaande correspondentieadres blijft ongewijzigd. 


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt gevormd door 5 leden.
De heer H. van der Pouw, voorzitter
De heer M. van Logten, secretaris
Mevrouw I. Duckers, lid
De heer H. Hoepel, lid
De heer M. Verweij, lid


Teamleiders, management en staf
Wonen en zorgverlening wordt aangeboden vanuit verschillende teams, onder leiding van de teamleiders.
Locatie Davidshof: mevrouw J. Klomp (Kleinschalig wonen) en de heer W. Niepoth (Zorg Thuis).
Locatie Wervershof: mevrouw S. IJdo (Kleinschalig wonen) en mevrouw E. Bergmans (Zorg thuis).
Mevrouw G. Pols geeft leiding aan de afdeling Gastvrijheid en horeca (met onder meer: keukens, restaurants, recepties en huishouding). Beide locaties hebben een huismeester waar de bewoners rechtstreeks met hun vragen naartoe kunnen.

Het managementteam bestaat uit onderstaande kerngroep:
De heer A. Vermaase, ad-interim directeur
De heer M. Schrader a.i. manager zorg
De heer F.J. Slagter, hoofd economische en administratieve dienst/controller
Mevrouw M. Oelen, hoofd P&O
Mevrouw M. Leenen, manager kwaliteit, veiligheid en innovatie
Mevrouw M. Prins, manager bedrijfsvoering
Het MT nodigt collega’s van andere disciplines uit bij specifieke onderwerpen.

Vanuit het Gasthuis zijn de volgende functies / stafmedewerkers tevens actief betrokken bij de beleidsontwikkeling:
de heer J.W. Tukker, specialist ouderengeneeskunde
mevrouw A. van de Laar, beleidsmedewerker zorg en kwaliteit
mevrouw J. Versteeg, kwaliteitsverpleegkundige
mevrouw A. van Immerzeel, stafmedewerker zorgbemiddeling en voorlichting i.s.m. met mevrouw A. de Jager en mevrouw M. van den Berg, zorgbemiddeling.
mevrouw H. van Turnhout en mevrouw N. Hoefakker (personeelsadviseurs)
mevrouw H. de Rover (opleidingsfunctionaris)

Het directiesecretariaat wordt verzorgd door mevrouw M. Korndewal en S. Veenendaal (evenals communicatie)


Cliëntenraad
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op elke locatie een lokale cliëntenraad. De lokale raden bundelen hun krachten in een gezamenlijke cliëntenraad. De wettelijke cliëntenmedezeggenschap wordt door deze gezamenlijke raad uitgeoefend. De vertegenwoordiging van de locaties is gelijk verdeeld in drie leden van Davidshof en drie leden van Wervershof. De leden zorgen dat zij op de hoogte zijn van de binnen de locatie spelende zaken en brengen deze in, in de gezamenlijke raad zodat er besluiten kunnen worden genomen en adviezen gegeven die waar mogelijk voor de hele organisatie gelden. De cliëntenraad wordt ondersteund in de uitvoering van haar taken door een ambtelijk secretaris.
De cliëntenraad is het formele medezeggenschapsorgaan voor het Gasthuis en zij behartigt de belangen van cliënten in onze organisatie zowel op niveau van locatie als niveau van stichting. De positie en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad heeft een belangrijke positie in ons Gasthuis. De Cliëntenraad participeert in meningsvorming en beleidsontwikkeling en heeft het recht om het bestuur te adviseren, gevraagd en ongevraagd. Over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen zal het bestuur de cliëntenraad altijd raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegdheden; het verzwaard adviesrecht. In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van de cliënten en familie.
De notulen worden in verkorte vorm gepubliceerd in het maandelijks huisblad De Verbinding.

Heeft u vragen over of aan de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met de cliëntenraad via clientenraad@pietersenbloklands.nl


Ondernemingsraad
Bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis werken rond de 300 medewerkers. Vanzelfsprekend heeft het Gasthuis een ondernemingsraad. De OR behartigt de belangen van de medewerkers in onze organisatie. De ondernemingsraad moet de wensen van de werknemers aan de werkgever duidelijk maken. De ondernemingsraad heeft een aantal bevoegdheden: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie. De OR heeft – onder andere –  het recht op informatie en inspraak bij beslissingen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
Taken van de OR zijn bijvoorbeeld:
– werkoverleg bevorderen;
– zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;
– zorgen voor de naleving van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeids- en rusttijden.
In de OR zitten vertegenwoordigers uit verschillende disciplines, zoals de verzorging en de facilitaire dienst.  De ondernemingsraad bestaat momenteel uit 7 personen, medewerkers van het Gasthuis, binnen allerlei sectoren.
De OR heeft regelmatig overleg met de bestuurder en is te bereiken via or@pietersenbloklands.nl


Transparantie vereisten bezoldiging (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op het St. Pieters en Bloklands Gasthuis. De bezoldiging van de bestuurder en van de Raad van Toezicht in het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is beide beneden de WNT. De bezoldiging van de bestuurder en van de Raad van Toezicht wordt elk jaar publiek verantwoord via de gepubliceerde jaarrekening.

De Raad van Toezicht heeft tevens beleid opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de bestuurder. Dit beleid komt er op neer dat aan de bestuurder maandelijks een vaste telefoonkostenvergoeding  wordt uitbetaald ter hoogte van € 40. Vergoeding van woon-werkverkeer en reiskosten van de bestuurder zijn op grond van de geldende cao VVT, identiek aan de reiskostenvergoeding van alle medewerkers in de zorg. De bestuurder neemt hierbij geen uitzonderingspositie in. De bestuurder bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft geen leaseauto noch een vaste vergoeding van representatiekosten. De bestuurder neemt geen geschenken en uitnodigingen aan.