Organisatiestructuur 

Organisatiestructuur  2018-10-11T10:30:04+00:00

 

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een kleinschalige organisatie met twee locaties in Amersfoort. Het Gasthuis heeft daarmee korte communicatielijnen, is wendbaar en heeft een klantgerichte focus, dat is onze kracht. De overhead van het Gasthuis is klein zodat zoveel mogelijk middelen beschikbaar zijn voor wonen en zorgverlening voor de bewoners/cliënten. De algemene functies op het gebied van bestuur, financiën, planning & control, personeelszaken en kwaliteit zijn zelfstandig binnen het St. Pieters en Bloklands Gasthuis georganiseerd of zijn in samenwerking met partners ingericht.

Het Gasthuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eemland onder nummer 41190614. Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is: 813927134. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over ANBI-instellingen. Het bestuursverslag vindt u hier.


Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt gevormd door dhr. ir. B. Pluijter.  Het correspondentieadres van het Bestuur is:
Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis
T.a.v. Raad van Bestuur
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht wordt gevormd door 6 leden.
De heer P. Lensselink, voorzitter
Mevrouw M. Kroezen, vicevoorzitter
De heer M. van Logten, secretaris
De heer P. van Zijl, lid
De heer H. van der Pouw, lid
De heer H. van der Velden, lid
De toezichthouders van het Gasthuis verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis, zonder bezoldiging.


Management, teamleiders en staf
Het managementteam bestaat uit:
De heer B. Pluijter, bestuurder
Mevrouw G. Schreuder, zorgmanager
De heer P. Brücker, Hoofd economische en administratieve dienst/controller
Mevrouw G. Pols, teamleider Gastvrijheid en Horeca

Wonen en zorgverlening wordt aangeboden vanuit verschillende teams, onder leiding van de teamleiders. Dat zijn:
mevrouw M. van Wieren en de heer D. Vermaak, mevrouw B. ten Barge, mevrouw S. IJdo en mevrouw E. Bergmans, teamleiders zorg.

De facilitaire functies worden aangestuurd door de heer W. van Wijk.

Vanuit het Gasthuis zijn de volgende functies / stafmedewerkers tevens actief betrokken bij de beleidsontwikkeling:
de heer J.W. Tukker, specialist ouderengeneeskunde
mevrouw A. van de Laar, beleidsmedewerker zorg en kwaliteit
mevrouw A. van Immerzeel, stafmedewerker zorgbemiddeling en voorlichting
mevrouw M. Oelen (hoofd P&O), mevrouw H. van Turnhout (personeelsadviseur)
mevrouw M. van Holstein (opleidingsfunctionaris)
Het directiesecretariaat wordt verzorgd door mevrouw M. Korndewal en mevrouw B. Smit.


Cliëntenraad
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft op elke locatie een lokale cliëntenraad. De lokale raden bundelen hun krachten in een gezamenlijke cliëntenraad. De wettelijke cliëntenmedezeggenschap wordt door deze gezamenlijke raad uitgeoefend. De vertegenwoordiging van de locaties is gelijk verdeeld in drie leden van Davidshof en drie leden van Wervershof. De leden zorgen dat zij op de hoogte zijn van de binnen de locatie spelende zaken en brengen deze in, in de gezamenlijke raad zodat er besluiten kunnen worden genomen en adviezen gegeven die waar mogelijk voor de hele organisatie gelden. De cliëntenraad wordt ondersteund in de uitvoering van haar taken door een ambtelijk secretaris.
De cliëntenraad is het formele medezeggenschapsorgaan voor het Gasthuis en zij behartigt de belangen van cliënten in onze organisatie zowel op niveau van locatie als niveau van stichting. De positie en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraad heeft een belangrijke positie in ons Gasthuis. De Cliëntenraad participeert in meningsvorming en beleidsontwikkeling en heeft het recht om het bestuur te adviseren, gevraagd en ongevraagd. Over bepaalde in de wet vastgelegde onderwerpen zal het bestuur de cliëntenraad altijd raadplegen. Daarvoor gelden speciale bevoegdheden; het verzwaard adviesrecht. In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van de cliënten en familie.
De notulen worden in verkorte vorm gepubliceerd in het maandelijks huisblad De Verbinding.

Heeft u vragen over of aan de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen met: de cliëntenraad locatie Wervershof via crwervershof@pietersenbloklands.nl en voor de cliëntenraad Davidshof via crdavidshof@pietersenbloklands.nl


Ondernemingsraad
Bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis werken rond de 300 medewerkers. Vanzelfsprekend heeft het Gasthuis een ondernemingsraad. De OR behartigt de belangen van de medewerkers in onze organisatie. De ondernemingsraad moet de wensen van de werknemers aan de werkgever duidelijk maken. De ondernemingsraad heeft een aantal bevoegdheden: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie. De OR heeft – onder andere –  het recht op informatie en inspraak bij beslissingen over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.
Taken van de OR zijn bijvoorbeeld:
– werkoverleg bevorderen;
– zorgen voor goede arbeidsomstandigheden;
– zorgen voor de naleving van voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, arbeids- en rusttijden.
In de OR zitten vertegenwoordigers uit verschillende disciplines, zoals de verzorging en de facilitaire dienst.  De ondernemingsraad bestaat momenteel uit 7 personen, medewerkers van het Gasthuis, binnen allerlei sectoren.
De OR heeft regelmatig overleg met de bestuurder en is te bereiken via or@pietersenbloklands.nl