PBG-Cultureel Erfgoed

Doelstelling van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Cultureel Erfgoed

1. Het in standhouden van het Cultureel Erfgoed dat bij de Stichting in eigendom is;
2. Zorgdragen voor een goede maatschappelijke aanwending van het Cultureel Erfgoed, en al hetgeen daartoe bevorderlijk is alles in de ruimste zin.|

De Stichting is ontstaan als gevolg van een fusie op 29 december 2016 van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Beleid en de Stichting St. Pieters en Bloklands-Monumenten met de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Davidshof.

Het bestuur

Drs. F.W. Huitema, voorzitter
Drs. J.J. Ammersdorffer, lid
Drs. P. Wilders-Links, lid

Het bestuur

De heer drs. F.W. Huitema, voorzitter
De heer drs. J.J. Ammersdorffer
Mevrouw drs. P. Wilders-Links

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

ANBI

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Beleidsplan

In het Beleidsplan zijn de voornemens met betrekking tot de instandhouding van de monumentale panden en de Cultuur Historische verzameling vastgelegd. Momenteel wordt nog verder uitgewerkt op welke wijze de maatschappelijke aanwending zoveel mogelijk kan worden bevorderd.

Verslag over 2019

Panden

Veel aandacht is besteed aan het professionaliseren van het beheer en onderhoud van het pand Achter Davidshof 1. Om te kunnen voldoen aan de regelgeving zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd.

Op basis van inspectierapporten van de Monumentenwacht zijn meerjarenonderhoudsplanningen opgesteld. Door capaciteitsproblemen bij onderaannemers is er stagnatie opgetreden bij de geplande onderhoudswerkzaamheden. Er zijn maatregelen genomen om dit weer zo snel mogelijk in te lopen.

Met de Stichting Mannenzaal die verantwoordelijk is voor de exploitatie en overige belanghebbenden is overleg geweest om tot een goede afstemming te komen.

Cultuur Historische Verzameling

Er is een aanvang gemaakt met de conserveringsmaatregelen waarbij de meest urgente zaken zijn opgepakt.

Een aantal historische boeken zijn in bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek.

Met Archief Eemland heeft verdere afstemming plaatsgevonden over de digitalisatie van objecten die daar in bewaring zijn gegeven. Ook is nagegaan welke objecten voor restauratie in aanmerking komen.

Contact

St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
Tel.: 033 – 434 56 00
vastgoedbeheer@pietersenbloklands.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel:
KvK nummer 41188211

RSIN nummer 002980563

Downloads


> Jaarrekening 2019 PBG Cultureel Erfgoed (pdf bestand)