PBG-Cultureel Erfgoed

Doelstelling van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Cultureel Erfgoed

1. Het in standhouden van het Cultureel Erfgoed dat bij de Stichting in eigendom is;
2. Zorgdragen voor een goede maatschappelijke aanwending van het Cultureel Erfgoed, en al hetgeen daartoe bevorderlijk is alles in de ruimste zin.|

De Stichting is ontstaan als gevolg van een fusie op 29 december 2016 van de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Beleid en de Stichting St. Pieters en Bloklands-Monumenten met de Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis-Davidshof.

Het bestuur

De heer ir. R.P. Rijper
De heer drs. J.J. Ammersdorffer
Mevrouw drs. P. Wilders-Links

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

ANBI

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Beleidsplan

Het komende jaar zal de kunstverzameling op professionele wijze worden geregistreerd en zal er een restauratie- en conserveringsplan worden opgesteld.

Voor de twee rijksmonumenten zal op basis van meerjaren onderhoudsplannen het nodige onderhoud worden uitgevoerd dat nog is om de panden in een goede conditie te houden.

In overleg met de Stichting Mannenzaal, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de Mannenzaal en de Kapel, zal worden bekeken hoe de maatschappelijke aanwending verder kan worden verbeterd.

Verslag over 2018

In 2018 is voor de  Cultuurhistorische verzameling een Collectiescan uitgevoerd. Op basis hiervan wordt een meerjaren begroting opgesteld voor onderhoud en restauratie van de verzameling. Onderzocht wordt of hiervoor nog subsidie kan worden verkregen.

Met de Koninklijke Bibliotheek vindt overleg plaats over het in bruikleen geven van een aantal historische boeken die momenteel bij Archief Eemland zijn ondergebracht.

Met Archief Eemland vindt overleg plaats over de restauratie van objecten die daar in bewaring zijn gegeven. Ook wordt nagegaan welke objecten voor digitalisering in aanmerking komen.

Voor de panden Westsingel 47 ( Mannenzaal) en Achter Davidshof is op basis van de meerjarenonderhouds- plannen het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

Contact

St. Pieters en Bloklands Gasthuis
Wervershoofstraat 157
3826 EM Amersfoort
Tel.: 033 – 434 56 00
info@pietersenbloklands.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel:
KvK nummer 41188211

RSIN nummer 002980563

Downloads


Jaarrekening 2018 PBG Cultureel Erfgoed (pdf bestand)