Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft de personeelsbezetting op de kleinschalige woongroepen bekend gemaakt. Hoewel deze gegevens in de begroting en jaarrekening reeds duidelijk weergegeven worden, heeft het Gasthuis er voor gekozen om met een nadere onderbouwing van personeelsgegevens nog meer duidelijkheid aan haar cliënten en medewerkers te geven. Hierbij sluit het Gasthuis aan bij het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuis zorg dat vanaf 2017 van kracht is.

Op de beide locaties van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis verblijven bewoners die beschermd wonen met intensieve dementie zorg behoeven. Deze zorg valt onder het zorgzwaartepakket (ZZP) 5 en 7.
Op locatie Davidshof verblijven momenteel (peildatum 1-6-2017):
• 49 bewoner met een ZZP 5
• 10 bewoners met een ZZP 7.
De gemiddelde leeftijd van deze bewoners is 83,5 jaar.
Op locatie Wervershof verblijven momenteel:
• 23 bewoners met een ZZP 5
• 7 bewoners met een ZZP 7.
De gemiddelde leeftijd van deze bewoners is 81,6 jaar.

Aan de locatie Wervershof zijn bij  de kleinschalige verpleeghuiszorg in 5 woongroepen 57 zorgverleners verbonden; in totaal 28 fte. Aan locatie Davidshof zijn bij de kleinschalige verpleeghuiszorg 90 zorgmedewerkers verbonden; in totaal 48,8 fte. In totaal werken er bijna 150 medewerkers op de kleinschalige woongroepen, dat komt overeen met bijna 77 formatieplaatsen.  Omgerekend komt dit overeen met 0,86 formatieplaats per bewoner.
Voor de 89 WLZ bewoners en bijna 150 medewerkers is 76 uur management beschikbaar per week (2,1 formatieplaatsen). Er is dus 0,02 fte management per bewoner beschikbaar. Per 70 medewerkers in de zorg is er 1 formatieplaats leiding beschikbaar.  Er zijn 40 stagiaires verdeeld over de beide locatie. In het Gasthuis zijn meer ‘handen aan het bed’ dan het landelijke gemiddelde en de overhead is laag. De totale personeelskosten voor woonzorg, dagbesteding en verblijf zijn 70,7 % tegenover 60,0 % landelijk. De opslag overhead is 21,7 % (t.o.v. landelijk 28,2 %). Daarmee heeft PBG een voor de sector ongebruikelijk lage overhead.

Voor zover mogelijk (financieel en aanbod zorgmedewerkers op de arbeidsmarkt) streeft het Gasthuis een personeelssamenstelling van voldoende en vakbekwaam personeel volgens de huidige personeelsnorm. De dagelijkse praktijk in het Gasthuis ziet er als volgt uit:
Per woongroep er is één medewerker (niveau 3) gedurende de dag en de avond. Tijdens de piekmomenten op de dag en in de avond staat een tweede professional ingepland (niveau 2).
Elke woongroep heeft een Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). Deze is 8 uur/week (locatie Davidshof) en 4 uur per week (locatie Wervershof) vrijgesteld voor multidisciplinair overleg en contacten met familie, mantelzorgers.
Er is een verpleegkundige achterwacht voor calamiteiten, deze is te bereiken tussen 17.00 en 7.00 en de weekenden. Van maandag tot en met vrijdag is een verpleegkundig teamleider direct te consulteren.
Er is permanent beschikbaarheid van een verpleegkundige, 7 x 24 uur uit de locatie Davidshof. Deze is telefonisch bereikbaar voor consultatie en in geval van nood direct beschikbaar voor de locatie Davidshof en voor de locatie Wervershof binnen 30 minuten op de locatie.
Binnen elke woongroep wordt tijdens het schooljaar minimaal 1 stagiaire geplaatst. Deze zijn in de roosters niet meegerekend.

De afgelopen jaren heeft het Gasthuis veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers naar een ander deskundigheidsniveau; van verzorgenden naar verpleegkundige, de opleiding GVP, het inzetten van aandachtsvelders die zich verdiepen in een bepaald onderdeel van hun beroepsuitoefening bijvoorbeeld mondzorg, wondzorg, infectiepreventie.
Voor beide locatie is er een eigen verpleegkundige achterwacht en een arts 24/7 (geregeld vanuit de behandeldienst SilverRade)  bereikbaar en oproepbaar en binnen 30 minuten ter plekke.
Jaarlijks worden er met alle medewerkers ontwikkelgesprekken gevoerd waarin onder andere de competenties en ambities van de medewerker in relatie tot het Gasthuis besproken worden.