a. Wonen met wijkverpleging (persoonlijke zorg en verpleging)
Heeft u zorg nodig, bijvoorbeeld hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, wondverzorging, het geven van injecties of andere verpleegkundige zorg? De zorg die u nodig hebt vanwege een lichamelijke ziekte, lichamelijke beperking of dementie, valt onder de Wijkverpleging en daarmee onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar en u betaalt geen eigen bijdrage. U kunt zelf een indicatie aanvragen bij de wijkverpleegkundige van een thuiszorgorganisatie in uw buurt of bij het wijkteam. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. U kunt ook contact opnemen met onze zorgbemiddelaar voor advies en ondersteuning: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nl

Heeft u al een indicatie voor wijkverpleging? Dan kunt u kiezen hoe u de zorg wilt ontvangen: in natura (de zorg wordt door onze medewerkers verleend) of via een Persoonsgebonden budget (Pgb). Als u een zorgappartement van ons huurt, koopt u de zorg bij het Gasthuis in.

b. Beschut of beschermd wonen met zorg in de nabijheid
Heeft u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig? Dan kunt u een indicatie voor Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ bekijkt vervolgens of u voldoet aan de criteria voor Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u zorg in de nabijheid nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatiebesluit en stelt ook een zorgprofiel vast. Dit zorgprofiel hoort bij een indicatie voor de Wlz (het recht om in een zorginstelling te wonen).

Met een indicatie voor Wlz kunt u bij het Gasthuis kiezen voor:
– Wonen met volledige zorg van het Gasthuis: Volledig Pakket Thuis (VPT).
U betaalt de  lage eigen bijdrage. Meer informatie over het VPT vindt u hier.
– Wonen en zelf kiezen om bepaalde onderdelen van de zorg bij ons af te nemen; Modulair Pakket Thuis (MPT).
Bijvoorbeeld: u ontvangt de zorg en verpleging van de medewerkers van het Gasthuis en u neemt deel aan de dagbehandeling van een andere zorgorganisatie. U betaalt de lage eigen bijdrage. Meer informatie over het MPT vindt u hier. Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn.

Wanneer u bij ons wilt wonen, kan dit uiteraard ook met een Persoonsgebonden budget (Pgb) waarmee u zelf uw zorg bij het Gasthuis inkoopt. Meer informatie over het Pgb vindt u hier.

Clientondersteuning
Iedere cliënt heeft recht op hulp van een cliëntondersteuner. De ondersteuner kan u helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg. Voor cliëntondersteuning in de Wlz kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de zorgbemiddelaar van het St. Pieters en Bloklands Gasthuis: zorgbemiddeling@pietersenbloklands.nlof 033-4345600.

Algemene voorwaarden zorg
Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis heeft  Algemene Voorwaarden voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaan­bieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt. De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). De Algemene Voorwaarden zijn aangepast omdat de nieuwe privacywet (AVG) op 25 mei 2018 van toepassing is. De algemene module vindt u hier, De module MPT en VPT vindt u hier. De module wijkverpleging vindt u hier.